Projekty unijne

DRY-MAR MAREK JANAS realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-0168/19 pn. „Zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa DRY-MAR MAREK JANAS poprzez zakup prorozwojowej usługi doradczej – Strategia komunikacji marki” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0168/19-00 zawartą dnia 30 kwietnia 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Celem projektu jest rozwój firmy DRY-MAR MAREK JANAS poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej polegającej na przygotowaniu strategii komunikacji marki przedsiębiorcy.

Wartość projektu 61 500,00 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 42 500,00 PLN.